Řazení:

VŠEOBENCÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU

Provozovatel vydává tyto:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatel provozuje na svých internetových stránkách slevový portálu (dále jen portál). Na portálu je zájemci o koupi (dále jen „Klient) umožněno získání voucheru na určité zboží či službu (dále jen „voucher“). Sleva je aktivní až v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet Klientů (sleva je aktivní až po dosažení tohoto minimálního počtu prodaných voucherů).

2. Provozovatel je tak zprostředkovatelem dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, která je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“). Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Klienta a Poskytovatele.

II. Voucher – objednání, dodání

1. Provozovatel umožňuje Klientovi získání voucheru na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce na portálu. Jeho objednáním se Klient zavazuje zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

2. Klient si objednává voucher elektronicky na webovém portálu Provozovatele. Proto, aby byla objednávka voucheru platná, je Klient povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené ve formuláři. Objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem odeslání této objednávky.
Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. Proces uzavření smlouvy je tím kompletní, a proto Provozovatel nepotvrzuje objednávku. Smlouva pak vzniká ovšem pouze v tom případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet Klientů.

3. Voucher je doručen formou emailu, který obsahuje odkaz na stažení elektronické verze voucheru.

III. Podmínky použití voucheru

1. Podmínky (např. doba platnosti), za kterých může být voucher použit, jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na XXXXXX  a Klient se zavazuje k jejich dodržení.

2. Pokud Klient nevyužije voucher v době platnosti, po jejím uplynutí ztrácí Klient nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny. Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

3. Voucher je přenosný.

4. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u Poskytovatele) může Klient objednat libovolné množství voucherů, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví omezení. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné voucher použít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

5. V případě, že zákazník promění voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher na zbytek hodnoty původního.

IV. Cena voucheru a způsoby placení

1. Cena nabízeného voucheru na zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na portálu Provozovatele včetně uvedení slevy, která je poskytována. Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba u jednotlivých způsobů platby, u kterých je to možné, bude realizována až v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si voucher neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

2. Způsoby platby

  • Převodem na účet – zákazník se zavazuje po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher (o skutečnosti, že potřebný počet zákazníků byl dosažen, bude informován e-mailem), zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního mailu
  • Platba platební bránou např. Paypal - peníze budou strženy až ve chvíli, kdy si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků

3. Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

V. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

1. Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na portálu Provozovatele jsou uváděny na základě informací získaných od Poskytovatele. Provozovatel tedy nenese odpovědnost za jejich správnost.

2. Poskytovatel, ne Provozovatel, nese odpovědnost řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby, neboť Poskytovatel je tím, kdo službu či produkt poskytuje. Klient tedy uplatňuje svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, u Poskytovatele. Odpovědnostní vztahy vznikají tedy mezi Klientem a Poskytovatelem. Provozovatel je pouze zprostředkovatel.

3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

4. Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

5. Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, jsou mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel tedy neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím portálu.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Klient má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky v případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě Klienta.

2. Klient má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru. Klient je povinen o tomto odstoupení informovat taktéž Provozovatele.

3. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou. Za písemnou formu se taktéž považuje komunikace emailem.

4. Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Klienta o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu).

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Klient poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Klient v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Klientovi získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na portálu Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Pokud je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od Klienta, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy. Ale k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

5. Klient souhlasí, aby mu Poskytovatel zasílal obchodní sdělení emailem, který uvedl při objednání voucheru. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Poskytovatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na portálu Provozovatele v den odeslání elektronické objednávky, pokud není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Klient objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky.

2. Vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2013.

Pro správné fungování používají tyto stránky cookies. Setrváním na stránce s tímto souhlasíte.